Trong 4 năm đi vào ho ạ t đ ộ ng, FLC H ạ Long v ẫ n luôn tr ụ v ữ ng trong lòng ngư ờ i yêu thích ngh ỉ dư ỡ ng. Khu ngh ỉ luôn là s ự l ự a ch ọ n…

Read more »